headerheader-400header-800

Verificació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV)

El sistema comprovarà si el codi de verificació introduït correspon a un document autèntic.

Inseriu el codi de verificació del document

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, que regula el dret d'informació en la recollida de dades, s'informa als interessats que les dades personals sol·licitades en aquest formulari són incorporades i tractades en un fitxer automatitzat de nom "Expedients", la finalitat del qual és la gestió dels procediments administratius.

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se a l'oficina d'Informació/Registre, on l'indicaran el procediment a seguir.

SE L'ADVERTEIX QUE en conformitat amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 69 de la Llei 39/2015, de el 2 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, "La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que sigui, si és el cas, requerida per acreditar el compliment d'alló declarat, o la seva comunicació, determinarà l'impossibilitat de continuar amb l'exercici de el dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi hagués lloc."

Així mateix, la resolució de l'administració pública que declari aquestes circumstàncies podrà determinar l'obligació del/la interessat/da de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici de el dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com a l'impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat, tot això d'acord amb els termes establerts en les normes sectorials que siguin d'aplicació."