headerheader-400header-800

¿Que puc fer a la seu?

La seu electrònica permet obtenir informació i gestionar mitjançant lnternet les relacions amb l’entitat. Conté una part pública i una part privada. A la part pública, entre d'altres, es poden consultar:

-Els procediments continguts al catàleg, on es descriu cadascun i s'indiquen les formes de tramitació possibles, documentació necessària i models de sol·licitud.

- El tauler d’anuncis.

- La normativa de l’entitat.

- La verificació de documentació expedida per l’entitat signada electrònicament.

A la part privada, els tràmits que es realitzin a través de la seu electrònica tindran la mateixa validesa que de forma presencial.

La seu electrònica romandrà oberta les 24 hores de cada 365 dies de l'any.

Es poden presentar escrits, sol·licituds i comunicacions, així com formular consultes sobre les sol·licituds presentades. A més, realitzar gestions en línia que abans només es podien fer presencialment.

Per poder realitzar aquestes gestions electrònicament, caldrà identificar-se mitjançant certificat digital, DNI electrònic o bé obtenir un usuari i contrasenya que se us expedirà a les oficines de l'entitat, prèvia presentació de la sol·licitud d'alta.

Un cop realitzada la identificació a la seu electrònica per qualsevol dels mitjans descrits al paràgraf anterior, es podrà accedir als diversos continguts i tràmits:

- Presentar sol·licituds electròniques.

- Consultar escrits presentats al registre.

- Comprovar l'estat de tramitació dels expedients iniciats a través de sol·licitud electrònica.

Per comunicar qualsevol incidència en l'ús d'aquesta seu electrònica, podeu posar-vos en contacte amb l’administració a través de l'adreça de correu electrònic:admin@comunitatregants.org